Elvaårsuppföljning av spel och hälsa bland personer som tidigare haft spelproblem. Resultat från Swelogs uppföljningsstudie 1998–2009

Av: Statens Folkhälsoinstitut
Publicerad: 2012
Kategorier: Prevalensundersökningar
Kanaler:

Referenslänk

Abstract:
Den här rapporten presenterar resultat från Swelogs uppföljningsstudie av personer i den så kallade spelproblemgruppen som hade eller hade haft spelproblem i slutet av 1990-talet. Tillsammans med en jämförelsegrupp hämtades de från en befolkningsundersökning som genomfördes 1997/1998 (Swegs). Uppföljningen kom 2009 – elva år senare – för att se på förändringar i spelande, spelproblem och hälsa. Spelande. En majoritet av spelproblemgruppen spelade vid uppföljningen: 90 procent hade spelat någon gång under det senaste året och 61 procent spelade varje månad. Gruppens spelande var mer omfattande än jämförelsegruppens när det gäller frekvens, nedlagd tid och insatser även om speldeltagandet minskat, framför allt bland de yngre (27–35 år vid uppföljningen). Rent allmänt hade spelande överhuvudtaget 1997/1998 samband med spel via internet elva år senare. Samtliga i spelproblemgruppen som spelade online 2009 spelade på spelformer med medelhög och hög risk 1997/1998. Spelproblem. Vid uppföljningen hade närmare två tredjedelar i spelproblemgruppen inte längre några tecken på spelproblem, men gruppen hade totalt sett fortfarande mer allvarliga spelproblem än jämförelsegruppen. Av de som var spelberoende 1997/1998 var en femtedel fortfarande spelberoende elva år senare. Få hade sökt hjälp för egna eller andras spelproblem. Att spela månadsvis på spelformer med medelhög och hög riskpotential 1997/1998 ökade sannolikheten för spelproblem vid uppföljningen 2009. Hälsa och socioekonomi. Spelproblemgruppen uppvisade fler tecken på nedsatt psykisk hälsa jämfört med jämförelsegruppen. Det finns däremot inga skillnader i fysisk hälsa även om en större andel i spelproblemgruppen hade riskabla alkoholvanor. Det fanns inga tydliga inkomstskillnader mellan grupperna, men fler i spelproblemgruppen såg sin ekonomi som ansträngd. Det var också fler i den gruppen som någon gång hade varit arbetslösa eller fått försörjningsstöd. 10 ELVAÅRSUPPFÖLJNINGEN AV SPEL OCH HÄLSA En större andel i spelproblemgruppen hade någon gång i livet blivit hotade så att de blev rädda. Skillnader mellan den yngre och äldre spelproblemgruppen. De yngre (27–35 år) hade minskat sitt spelande i större utsträckning än de äldre vid uppföljningen 2009. Det var framför allt äldre personer i spelproblemgruppen (36–85 år) som fortfarande var utsatta ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv, och det var fler som hade allvarliga spelproblem Spelproblem i spelproblemgruppen vid uppföljningen. Stora spelinsatser, att spela på spel med hög riskpotential och pågående spelproblem 1997/1998 vad faktorer som tydligast var förknippade med spelproblem vid uppföljningen elva år senare. Att spela på sport och/eller hästar varje månad eller oftare var också en indikator för spelproblem vid uppföljningen. Uppväxtfaktorer, som avsaknad av socialt stabil eller känslomässigt trygg uppväxt, riskabla alkoholvanor samt en tidigare storvinst ökade också risken för fortsatta spelproblem.